Concurs

Câștigătorul Concursului – „Câștigă un colier marca Si!” este:

 

GAL DIANA CRISTINA din Bacau

 

Felicitări câștigătoarei! Multumim mult tuturor participanților și vă așteptăm să participați la următoarele concursuri!

 

 

 

 REGULAMENTUL CONCURSULUI

Abonându-te la newsletter:

– primești noutăți de la Art Gallery Boutique, invitații la concursuri, promoții cu o frecvență de maxim 1 mail pe săptămână;

– participi automat la tragerea la sorți din 31 iulie 2013 pentru câștigarea colierului Si creat cu sticla Boemia, bile onix, cuart turmalin, sistem inchidere argint 925 (valoarea premiului – 660 lei – TVA inclus):

colier_Si

mă abonez

 

Regulamentul Campaniei

 

Câștigă un colier marca Si!

01.07.2013 – 30.07.2012

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.1. Organizatorul concursului  Câștigă un colier marca Si!” (numita in cele ce urmeaza “Concursul”) este S.C. Neuncinetru S.R.L. (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul in Jud. Constanta, Localitate Constanta, Str. Cismelei, Nr.2, Bl.LA, Sc.D, Ap.71, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/3152/17.09.2007, Cod Unic de Inregistrare RO22421353, Tel. 0735 70 55 07.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei , prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament prin intermediul siteului www.fastimo.com/shop

2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 01.07.2013 – 30.07.2013 inclusiv. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii S.C. Neuncinetru S.R.L., angajatii agentiilor implicate si nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2. La aceast Concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii Concursului. Mai mult, participantul trebuie sa fie un “posesor” al unei adrese de e-mail in perioada promotiei. “Posesor” este numita orice persoana careia I s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.3. Participarea la aceast Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 14 ani implinita nu mai tarziu de data finalizarii Concursului.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se desfasoara prin intermediul siteului: http://www.fastimo.com/shop

4.2. Conditiile de participare la Concurs

Pentru a se valida participarea in cadrul Concursului, participantii trebuie:

–          sa se aboneze la Newsletter pe magazinul Art Gallery Boutique

4.3. Modalitatea de selectare a castigatorilor Concursului

Pentru selectarea castigatorilor se foloseste solutia de extragere prezenta pe site-ul http://www.random.org/.

Pasul 1

Se listeaza toti participantii ce s-au abonat la Newsletter conform Regulamentului. Se aloca un numar de identificare unic fiecarui participant incepand de la 1, cu o crestere de 1 unitate pana la numarul total de participanti.

Exemplu lista:

Numar Unic Identificare

Adresa de e-mail

1

POPESCU_01@…

2

JOHN_007@…

3

MIMI@…

….

4

Costi_00@…

 

Pasul 2

In prima zi lucratoare ce precede ziua finalizarii Concursului se extrag castigatorii. Primul extras este castigatorul premiului.

Pasul 3 Publicarea castigatorilor

Lista castigatorilor si modalitatea de obtinere premiilor se va publica

– pe siteul Art Gallery Boutique:  http://www.art-gallery-boutique.fastimo.com

– pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/ArtGalleryBoutique

Pasul 5 Confirmarea castigatorilor si Trimiterea premiilor

Premiile se vor trimite castigatorului in maxim 7 zile de la primirea datelor de livrare. Castigatorul desemnat in cadrul tragerii la sorti are obligatia de a trimite datele de livrare (nume complet, adresa postala completa si numar de telefon) in termen de 5 de zile de la anuntarea acestora; in conditiile in care acesta nu respecta aceasta conditie, se va proceda la o noua extragere pentru oferirea premiului. Procesul se poate repeta pana la confirmarea unui castigator, dar pana la de maxim 5 ori.

SECTIUNEA 5. PREMIILE Concursului

5.1. Premiul atribuit in cadrul prezentului Concurs consta in:

1 colier marca Si – http://si-gallery.com/detalii/Colier-sticla-Boemia,-bile-onix,-cuart-turmalin,-sistem-inchidere-argint-925/303/

Valoarea premiului este de 660 lei (TVA inclus).

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre

castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

 

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezentul Concurs

in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin

Regulament, participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului

sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele

lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor

si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor

Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces,

dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu

dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001

si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite

Organizatorului pe adresa Jud. Constanta, Loc. Constanta, Str.Cismelei, Nr.2, Bl.LA, Sc.D, Ap.71, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti,

cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor

impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,

republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiului oferit in cadrul acestui

Concurs acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele,

prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens,

Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc,

termenii acestui acord.

7.6. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Concursului vor fi disponibile in mod

gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa office@missi.ro. sau printr-o solicitare scrisa la Neuncinetru S.R.L. , Jud. Constanta, Loc.Constanta, Str. Cismelei, Nr.2, Bl. LA, Sc.D, Ap.71. Regulamentul Oficial al Concursului va fi, de asemenea, publicat pe site-ul: http://www.art-gallery-boutique.fastimo.com

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Neuncinetru S.R.L. , Jud. Constanta, Loc.Constanta, Str. Cismelei, Nr.2, Bl. LA, Sc.D, Ap.71, in termen de maxim 2(doua) saptamani de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera lezati in vreun fel.

Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.